Ravingruppen

RAVINGRUPPEN

Välkommen att medverka i Ravingruppen! 

Anmäl er deltagande till kontakt@kalkudden.org före 3:e mars.

Obs en deltagande per fastighet.


BAKGRUND OCH PROJEKTBESKRIVNING


Ravinen var från mitten av 1700-talet en av flera lertäkter för Kalkuddens tegelbruk, därav namnet Tegelbadet där bruket låg. Efter brukets nedläggning 1949 började lertäkterna växa igen när ingen lera längre behövdes. Under 1950-talet började tomter säljs för fritidshus runt de gamla lertäkterna vilket ledde till ett förändrat Kalkudden. För närvarande är Ravinen en tillfällig arbetsplats för det kommunala VA-projektet vilket innebär avverkning av träd där schaktmassor, inklusive sten och grus deponeras. Enligt avtal ska Ravinen sedan på kommunens bekostnad formas till en attraktiv plats för KSFs medlemmar.


Vad vill vi då ha Ravinen till i framtiden? Hur ska den utformas till nytta och nöje för oss boende?


För att fåsvar på frågorna har styrelsen beslutat att fortsätta arbetet som redan genomförts av fler medlemmar (tack för gediget arbete!). Nu är det dags att bilda en utvecklingsgrupp vars syfte är att utarbeta tre konceptförslag. Dessa idéer ska presenteras i samband med årsstämman i juni 2024.


Projektgruppens roll och arbetsuppgifter

Projektgruppen är underställd styrelsen och har ingen egen beslutanderätt. Gruppens uppgift är att ta fram och presentera tre inriktningar/teman för Ravinens framtid.


Anmälan till uppstartsmöte för denna grupp sker genom mail till kontakt@kalkudden.org

Sista dag för anmälen: 3/3 2024


Gruppen kommer att träffas vid cirka 3-4 tillfällen under våren.


Kontaktperson är KSF's Mark- och Fastighetsansvarig:

Jonas Fläckerud Webb (nås via kontakt@kalkudden.org )


Mer info finns i nedladdningbar här

(länk korrigerad 240220)