Vägsamfälligheten

För att hålla dig uppdaterad kring aktuella arbeten, om du krockar med vilt, vägens flora & fauna mm. så ber vi er gå direkt till Vägsamfällighetens hemsida och kontakta

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden Styrelse.

All information finns på deras hemsida. 

Vägsamfälligheten


Gemensam uppmaning till Kalkudden och Edsalas Samfälligheter

Invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Några vanliga invasiva arter är blomsterlupin, vresros, parkslide och jätteloka. För att minska spridningen av invasiva arter kommer vi tillsammans med samfälligheterna Edsala och Kalkudden vidta åtgärder. Vi vill gärna att du rapporterar till Vägsamfällighetens styrelsen och på www.invasivaarter.nu om du ser dessa arter.


Vid sommarens blomstervandringar kommer vi ha fokus på invasiva arter. Om ni vill veta mer finns mycket bra information på Södertälje kommuns hemsida.