Enkäten

Så tyckte vi om Kalkuddens framtid

                       svaren på enkäten

Fråga 1

Ska vi utöka byggrätterna?

Mindre ökning 34. Större ökning 22. Ingen ökning 22.


Fråga 2

Ska vi ha fler tomter i området?

Möjlighet att avstycka den egna tomten 8. Liten förtätning 5. Lämna befintliga tomter orörda 67.


Fråga 3

Ska vi höja standarden på vägar och belysning?

Liten standardhöjning 33. Som i stadskvarter 3. Som i dag 45.


Fråga 4

Ska föreningen skapa nya tomter?

Ja 15. Enstaka tomter 23. Inga nya tomter 42.


Fråga 5

Vem ska ha ansvaret för området och hur hög ambition ska vi ha?

Kommunen/extern entrepenör tar över 1. KSF höjer ambitionen 34. Samma standard som i dag 44.


Kalkuddens framtid-

anmälan till kommunen

Det här är ett brev som styrelserna för Kalkudden och Edsala smfälligheter har tagit fram för att skicka in till kommunen i Strängnäs. Genom att göra det ställer vi oss i kö för att kunna ansöka om utökade byggrätter för våra områden när/om det blir dags. Det här brevet kommer också att skickas ut i materiaket till årsstämman.


Denna text har tagits fram av Edsala samfällighet och Kalkudden samfällighet tillsammans.

Våra medlemmar har tillfrågats om hur de ser på framtidsfrågorna genom medlemsenkäter. Föreningarna avser att samtidigt skicka in varsin ”Ansökan om planbesked” till kommunen.

 

Denna ansökan avser området som ansvaras av Kalkudden sf. Gällande detaljplaner är från mitten 60-tal,

d v s mer än 50 år gamla och behöver ses över.

Hela området står inför en anslutning till kommunalt VA, en modernisering vi hoppas även ska inkludera el och utökade byggrätter. Fiber har redan dragits in i områdena.

 

Frågan om planändring har diskuterats ur ett framtidsperspektiv - Hur vill vi se att området utvecklas framöver?

En planändring handlar primärt inte om byggrätten, utan om att bevara områdets karaktär och särart samtidigt som det ska vara ett attraktivt modernt område som både gamla och nya generationer vill komma till. 

Särarten ligger i att det är ett lugnt fritidshusområde med stor närhet till natur och djur, men också nära till en stad, Mariefred.

Genom anslutningen till kommunalt VA tas ett viktigt steg för ett modernt och hållbart boende. För att uppnå balansen mellan ett lugnt fritidshusområde och ett modernt boende, och samtidigt skapa ett attraktivt område för nya generationer, önskar vi utöka byggrätten. Med en begränsad utökning vill vi möjliggöra för mindre familjer att bo permanent i området.

 

Styrelsen anser det som mycket viktigt att behålla huvudmannaskapet för området, vilket innebär fortsatt ansvar för områdets underhåll och utveckling, i nära kommunikation med medlemmarna.

 

           Styrelseln för KSF